Meny

Veien til økt produktivitet går gjennom bruk av teknologi

01.10.2015
Kategori:

Norge har de siste 40 årene hatt en svært god utvikling på de fleste økonomiske parametere i forhold til land det er naturlig å sammenligne seg med. Vi har blitt stadig mer effektive, bedret utnyttelsen av ressurser og økt produktiviteten per time. Denne utviklingen har samlet gitt oss en sterk økonomisk vekst og forbedret privatøkonomien til de fleste arbeidstakere.

Utviklingen i Norge har gått i takt med utviklingen i Vest-Europa, men Norges særegne posisjon innen olje- og gassnæringen har gitt oss en sammenhengende vekst som i snitt er høyere enn i sammenlignbare land. Kjennetegnene på de forskjellige økonomiene er likevel flere enn ulikhetene, og årsakene til veksten er:

  • Høyere utdanning i befolkningen
  • Stabile politiske institusjoner
  • Stabil tilgang på kapital
  • Forskning, utdanning og innovasjon
  • Teknologi


Utfordringen de siste årene har vært at produktivi-tetsutviklingen stagnerer, og de fleste land ser nå på muligheter for hvordan økonomiene kan utvikle seg videre.

Denne utviklingen vil få store følger for økonomien vår, og kan ha en avgjørende betydning for den samlede velstandsveksten i samfunnet. Flere land, deriblant Norge, har satt ned egne utvalg som skal arbeide med å legge frem tiltak for å sikre produktivitetsveksten i fremtiden.

 

Teknologi som vekstfremmer

Bruk og utnyttelse av teknologi er en viktig faktor for utvikling av produktivitet. Dette er allment akseptert i de fleste forsknings- og økonomimiljøer, og det er historisk sett en av de enkeltfaktorene som har størst påvirkning på produktivitetsveksten vår. Teknologien og utnyttelsen av den er kompleks og sammensatt.

 

På den ene siden snakker vi om et samfunns samlede evne til å benytte seg av tilgjengelig teknologi, utdannelsesnivå for å videreutvikle teknologien og til å gjøre den tilgjengelig for innbyggerne sine.

På den andre siden snakker vi om bransjer og næringers evne til å utnytte teknologiske muligheter. I Norge ser vi store ulikheter mellom de forskjellige næringene når det gjelder hvordan dette er med på å prege utviklingen.

 

Forskjellene i teknologivekst er gjerne tema for diskusjon, men noen hovedtrender er det verdt å merke seg:

Varehandelen i Norge er preget av sterk konkurranse, konsolidering og kraftig prispress. Løsningen har vært å effektivisere logistikksystemer, strekkode-systemer og generell implementering av teknologiske løsninger.
Bygg og anlegg har i større grad hatt tilgang på billig arbeidskraft fra utlandet, og dermed beholdt en høy grad av arbeidsintensive løsninger fremfor å ta i bruk nye teknologiske løsninger.
Det blir viktig for alle sektorer fremover å videreutvikle løsninger som sikrer produktivitetsvekst. De fleste private sektorer i Norge opplever eller vil komme til å oppleve konkurranse fra utlandet, og alle bedrifter må jobbe hardt for å stå best mulig rustet til å sikre sin konkurransekraft.

 

Krav og muligheter

Fremtidens krav og muligheter vil variere for ulike bransjer og sektorer, men enkelte fellestrekk vil være universelle. Noen viktige punkter du og din bedrift må ta stilling til er:

 

1. Teknologisk kompetanse hos ansatte

De ansatte er bedriftenes potensielt største verdi. Det derfor viktig at du utnytter og foredler den. Avdekk kompetansen, vurder fremtidens behov og legg til rette for opplæring og videreutvikling.

 

2. Mulighetene dere har med eksisterende systemer

Mange bedrifter har kraftige teknologiske verktøy som kan være med på å automatisere prosesser, men benytter bare deler av systemene de har til rådighet. Invester mer i mulighetene dere allerede har, og bruk
leverandørene dine som rådgivere. De er ekspertene på systemet ­– du er eksperten på hva din bedrift trenger.

 

3. Avdekk bedriftens flaskehalser

Å kjenne sin egen bedrifts rutiner, flyt, styrker og svakheter er essensielt for å kunne videreutvikle seg. Ingen løsninger vil gjøre jobben for dere dersom dere ikke selv vet hva dere ønsker å oppnå.

 

4. Trender og utvikling

Bill Gates sa en gang at “Microsoft er alltid to år unna konkurs”. Med dette anerkjente selv en av verdens rikeste og mektigste menn at behovet for endring og innovasjon er fundamentalt for suksess. Dette gjelder også for deg og din bedrift. Derfor er behovet for å ligge i forkant avgjørende for suksessen dere oppnår.

 

5. Samfunnet trenger innovative bedriftsledere

Fremtiden er som kjent det vanskeligste vi kan spå om, men noen faktorer kan vi med større sikkerhet si noe om:

  • Vi har hatt avtakende produktivitetsvekst i Vest-Europa de seneste årene, og dette vil få betydning for utviklingen av velferdssamfunnet.
  • Vi vet at mye skjer og vil skje i alle markeder. Nye behov oppstår, nye løsninger blir tilgjengelige og nye teknologiske muligheter vil endre alle sektorer.
  • Bedriftsledere har et spesielt ansvar og muligheter til å møte denne utviklingen.Vi trenger de bedriftslederne som er innovative, foredler sine ressurser best mulig, og som alltid ser på mulighetene til å forbedre interne prosesser.

Er du en av fremtidens ledere?

Uni-nytt

Prøv gratis

Ønsker du å prøve vårt skybaserte økonomisystem, Uni Economy?
Prøv gratis her
Ønsker du å prøve vårt prisbelønte økonomisystem for Windows, Uni Økonomi V3?
Fyll ut skjema her
Org.nr: 959415900
Øvre Helland
5729 MODALEN

Tlf. +47 56 59 91 00
salg@unimicro.no
Følg oss:
GDPR retningslinjer