Bærekraft: Uni Micro deler erfaringer med å komme i gang med arbeidet

04.10.2022

Vi i Uni Micro har startet vårt bærekraftsarbeid, og vil dele våre erfaringer og læring så langt - i håp om at dette kan være nyttig for andre små og mellomstore bedrifter som skal i gang!   

5 steg for å komme i gang med bærekraftsarbeid

  1. Kompetanse om tema bærekraft 
  2. Vesentlighetsanalyse - innsiktsarbeid blant våre interessenter  
  3. Utvikle bærekraftstrategi 
  4. Sett mål, iverksett tiltak og mål resultater over tid 
  5. Kommuniser - Bruk påvirkningskraften der du kan 


1. Kompetanse om tema bærekraft

Det er en jungel av informasjon om temaet bærekraftig utvikling, og det kan virke uoversiktlig å vite hvor en skal starte for å komme i gang med bærekraftsarbeidet for selskapet. Det florerer også av ulike standarder for rapportering og det kan være vanskelig å se hvordan man skal stake ut kursen. 

Viktigste læring og erfaring i denne fasen: 

FNs bærekraftsmål: Vår research viste at den mest brukte tilnærmingen til bærekraftig utvikling for bedrifter, er å koble sin virksomhets forretningsmodell til FNs 17 bærekraftsmål og Agenda 2030. Som er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftig utvikling består av 3 dimensjoner: økonomiske-, miljø- og sosiale dimensjoner. Hvordan disse dimensjonene virker sammen er avgjørende for om utviklingen er bærekraftig. Les mer om FNs bærekraftsmål 

NSRS fra Regnskap Norge: Vår bransjeorganisasjon, Regnskap Norge, har sammen med nordiske søsterorganisasjoner, lansert NSRS (Nordic Sustainability Reporting Standard) for bærekraftrapportering. Om denne standarden vil bli lovpålagt på et tidspunkt, vet ingen med sikkerhet per i dag. Det vi derimot vet er at det jobbes med et EU-direktiv på dette temaet, og at temaet med stor sannsynlighet vil bli regulert i mer og mer utstrakt grad. Les mer om NSRS på NSRS   

FNs SDG Compass som faglig rammeverktøy: Vi brukte BDO som rådgivere i oppstart av bærekraftsarbeidet, og i samarbeid tok vi utgangspunkt i FNs SDG Compass-rammeverk som er et metodisk verktøy for bærekraftig strategi- og forretningsutvikling. Det kan benyttes til å systematisere og sikre faglig forankring av bærekraftsarbeidet og integrering av FNs bærekraftsmål i forretningsstrategien. Verktøyet passer både små, mellomstore og store bedrifter, samt samfunnsnyttige og ideelle organisasjoner. Lær mer om metode på SDG Compass Homepage   

Ansattinvolvering og kompetanseheving: I denne tidlige fasen, inviterte vi alle ansatte til sesjoner på bærekraft med mål om å løfte alles kunnskap til et felles nivå. Samt sikre at vi inkluderte og involverte alle i dette viktige arbeidet og at vi som team startet bevisstgjøringen og kompetanseheving - både på personlig plan og som selskap.  


2. Vesentlighetsanalyse - innsiktsarbeid blant våre interessenter  

Om Vesentlighetsanalyse: 

- En vesentlighetsanalyse viser virksomhetens vesentlige påvirkning på økonomiske, miljømessige og sosiale forhold og hvor viktig ulike temaer er for interne og eksterne interessenter. 

- Vesentlighetsanalysen danner grunnlaget for en prioritering av fokusområder i virksomhetens bærekraftsarbeid og dens rapportering. Analysen utgjør «innholdsfortegnelsen» i fremtidig bærekraftsrapport. 

- Vesentlighetsanalysen er et verktøy som ofte anbefales i kartleggingsfasen av bærekraftsarbeid, for å få et eksternt blikk på egen virksomhet gjennom å involvere interessentene. 

- Vesentlighetsanalysen har som hensikt å prioritere de områdene som både er viktigst for interessentene, og som utgjør de områdene virksomheten har størst mulighet til å kunne påvirke positivt eller redusere sin negative påvirkning på. 


Interessentkartlegging: 

Første steg i dette arbeidet, er å kartlegge interne og eksterne interessenter. 

For Uni Micro så dette slik ut:  

- Interessenter internt: ansatte, styret, eiere 

- Interessenter eksternt: kunder, partnere, leverandører, eksperter


Relevante temaer: 

For å finne relevante temaer å stille spørsmål rundt til våre interessenter, tok vi utgangspunkt i kategori Software og IT-services fra SASB (Sustainable Accounting Standards Board). SASB har utviklet en standard for relevante temaer for bærekraftsarbeid per bransje  Find Industry Topics - SASB. Veldig nyttig verktøy for å sikre relevante temaer for din bransje.

image-20220622-085643.png

Metode: 

Vi benyttet både kvalitative (telefonintervju med de viktigste personene rundt vårt selskap) og kvantitative (online survey) metoder for innhenting av data. Interessentene ble da presentert for relevante tema, og spørsmålet: “Hva er viktigst at Uni Micro fokuserer på i sitt bærekraftsarbeid? Ranger disse på en skala fra 1 = "svært lite viktig" til 5 = "svært viktig".”


Analyse: 

Uni Micro funn fra analysen kan oppsummeres i dette oversiktsbilde. Alle Uni Micro-ansatte har fått gjennomgang av funn, for å sikre forankring og et felles kompetansenivå. 

image-20220622-085627.png

Vi benyttet rådgivere fra BDO til å gjennomføre vår Vesentlighetsanalyse.


3. Utvikle bærekraftstrategi 

Basert på innsikt fra Vesentlighetsanalyse utviklet vi vår bærekraftstrategi, - med fokusområder, bærekraftsløfter og ambisjoner for 2022-2025. Det viktigste i dette arbeidet er å velge ut de områdene hvor selskapet kan bidra mest og har størst påvirkning. Les mer på vår webside om Bærekraft  


4. Sett mål, iverksett tiltak og mål resultater over tid 

Vårt neste steg nå i høst, er å lande våre mål for selskapet, og deretter knekke det ned på avdelingsnivå og iverksette tiltak per avdeling for å nå målene. Vi har en plan om å begynne å rapportere på bærekraft i 2023 for året 2022. Vi tenker at det er viktig å komme i gang med å jobbe strukturert og målrettet med disse temaene og forbedre oss over tid. Uni Micro sin bærekraftrapport vil bli utviklet basert på standarden NSRS fra Regnskap Norge. 


5. Kommuniser - Bruk påvirkningskraften der du kan 

Vi har startet med å kommunisere vår bærekraftstrategi på vår webside om Bærekraft, samt begynt å kommunisere rundt temaet med våre målgrupper. Blant annet på vår årlige Uni Micro Byråkonferanse som nylig gikk av stabelen med 100vis av regnskapsførere i salen. Vi ønsker å bruke påvirkningskraften vår til å bidra til at flere begynner å fokusere på dette viktige temaet.  


Relevante temaer: 

Verktøy klimaregnskap: besøk vår partner Energi.ai 

Rådgivere bærekraftsarbeid: ønsker du å sparre med noen om bærekraft? - kontakt for eksempel vår partner SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS eller søk råd fra din regnskapsfører og hør om de kan bidra til å komme i gang med bærekraftsarbeidet. 


Prossessleder


Ingrid2.jpg

Artikkelen er utarbeidet av Ingrid Haraldseide som for tiden er prosessleder for å utvikle bærekraftsarbeidet for Uni Micro.
Se også

Spennende samarbeid for å gjøre norske bedrifter klimanøytrale

Vi ønsker å tilby Energi.ai på vår plattform SoftRig for å gi fullautomatiserte karbonregnskap til bedriftskunder som benytter Sparebank 1 Regnskap, DNB Regnskap og Uni Economy. 

Girl Tech Fest i Haugesund

For en fest det ble! 3. november arrangerte vi Girl Tech Fest i Haugesund. Over 100 engasjerte tiåringer som fikk kode, designe og leke med teknologi en hel dag.